išmelsti

išmelsti
išmel̃sti, išmel̃džia, ìšmeldė 1. tr., intr. SD383, K išprašyti: Motutė išmeldė tetušį, kad važiuotų prie daktaro Žem. Ìšmeldžiau tą daiktą nuo (iš) jojo J. Ìšmeldė atėjęs paskutinį kirvį Al. Tas … veikiai nu kiekvieno ko tikt norįs galėjo išmelsti M.Valanč. Prigulęs apie tatai prašo, tačiau nieko neišmeldžia MT267. Aniotė neišmeldžiamà Mlt. Keikdamas iškeikė, melsdamas išmeldė N. | refl. tr., intr K: Tai matydamas išsìmeldėsi įvelyjimą an kelių dienų namo grįžt Jrk123. Aš dar norėčiau išsimelst su šiais švilpukais pasišvilpyt BsPI47. Nežinoj[o] [, kad turite] – būt išsimel̃dęs Krok. Išsimeldė, idant jiems nekalbėtų Sut.tr. gauti, išprašyti elgetaujant: Ižmelst palangėmis SD422. 2. tr., intr. išprašyti maldomis: Ašai išmelsiu dangaus Dievulio, kad man nukristų šviesi žvaigždelė (d.) Šln. Syla meilės neįgysi, kerštu Dievo neišmelsi LTR(Vl). Tie išmeldžia sau sūnaus nu Viešpaties Dievo M.Valanč. | refl. tr., intr.: Išsìmeldžiau – išleidė iš kalėjimo Ėr. Tu turi iš Dievo išsimelstis, kad jis tą (meilę) tavyje uždegtų brš.tr. pasimelsti už ką: Taip, greičiausia jis primena jai, kad reikia duoti jį bažnyčioj išmelsti. Taigi jis jau tikrai nebegyvas I.Simon. 3. tr. maldomis ką iš kur išvesti, pašalinti: ^ Bagotą iš peklos išmeldžia ir dangun varu įstumia KrvP(Lp). 4. refl. užtektinai pasimelsti: Vyresnieji išsimeldę miegoti sukrito; jaunesnieji pargrįžę viešėti išbėgo Vaižg. \ melsti; atmelsti; įmelsti; išmelsti; numelsti; pamelsti; permelsti; primelsti; sumelsti; užmelsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • išmelsti — išmel̃sti vksm. Ìšmeldė iš tėvo atleidi̇̀mą, pinigų̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • numelsti — numel̃sti, numel̃džia, nùmeldė tr. maldomis išprašyti, išmelsti: Kožnas turite tol ant savo kelių ir veido gulėti …, kol vieną ar kelis iš pagonų ant išganymo numeldę būsit Ns1860,1. melsti; atmelsti; įmelsti; išmelsti; numelsti; pamelsti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užmelsti — užmel̃sti, užmel̃džia, ùžmeldė 1. tr., intr. Q594, N melstis už ką: Už ką užmel̃sti KI4. Aš užmeldžiau, kad jis nebšnekėtum blogai J. ║ užtarti maldomis: Šventieji savo geradėjus pas Dievą užmeldž MšK. Užmelsk Dievą už mus brš. 2. tr. maldomis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmaldauti — tr. išmelsti atleidimą, atsiprašyti: Kur pasidėsiu, kaip atmaldausiu Viešpatį mano savo varge? B.Sruog. Viešai ugnis sukuriama buvus, atmaldaujamąsias bei dėkojamąsias aukas deginant rš. maldauti; apmaldauti; atmaldauti; išmaldauti; numaldauti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmelsti — atmel̃sti, atmel̃džia, àtmeldė 1. tr. N išprašyti atleidimą, atsiprašyti, permaldauti: Ne vienas žmogus mane [kerštaujantį] neatmels CI3. Atmeldė savo dangišką tėvą, kad nekoravotų brš. | refl. tr., intr.: Vaikas motynos atsimeldė prš. Keliuose… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atverkti — atver̃kti, ia (àtverkia), àtverkė BŽ46, NdŽ; N, M 1. žr. apverkti 1: Vieno dar neàtverkėm, o jau kitą laidojam Al. 2. intr. iki valios, pakankamai verkti, prisiverkti: Ak tu mano, kiek aš àtverkiau! Ps. Reik kožną dienelę atver̃kt Arm.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išklūkti — 1 išklū̃kti, ia, ìšklūkė tr. išprašyti, išmelsti: Kol nu ano skatiką išklū̃ksi, du tris praleisi Up. Ìšklūkė nu Baškio ar šimtelį paskolinti Užv. Pelūzė išklūkė kelias dešimtis rimtos joties S.Dauk. klūkti; išklūkti; priklūkti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmeldžiamumas — išmeldžiamùmas sm. (2) kng. BŽ292 → išmeldžiamas (išmelsti) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpoteriauti — išpõteriauti tr. 1. išmelsti, išprašyti poteriaujant. | refl. tr.: Ji išsipõteriaus sau etgi netgi vyrą! Alk. 2. Š prk. viską išsakyti barantis, bambant. poteriauti; apipoteriauti; atpoteriauti; įpoteriauti; išpoteriauti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • melsti — mel̃sti, mel̃džia, mel̃dė 1. tr., intr. R, K, J labai prašyti: Ir gaspadorių namo labai jis skubintis mel̃dė K.Donel. Jeigu esi girios paukštis, meldžiam lėkt į girią LTR(Plv). Vakaras netoli, leidžias saulelė, meldžiu, lydėkit mane, broleliai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”